top of page
Kvinde med selvværd og livsglæde

Selvværd

Mange af os oplever på et eller flere tidspunkter i livet, at selvværdet er udfordret. Som psykolog har jeg bred erfaring med at arbejde terapeutisk med selvværd og selvforståelse.

Selvværd er et komplekst psykologisk fænomen, der refererer til den overordnede opfattelse af vores betydning for andre og egen værdi. Det er en grundlæggende del af vores selvbillede og påvirker vores selvfølelse, adfærd, følelser og interaktioner med andre mennesker.

Hvis du oplever udfordringer med dit selvværd, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende og gratis forsamtale, og se om et forløb hos mig er noget for dig.

Mand i fællesskab, som føler glæde og selvværd

Hvad er selvværd?

På et grundlæggende niveau kan selvværd betragtes som den dybtliggende tro på, at man er værdifuld og fortjener kærlighed, respekt og lykke. Det udvikles og formes gennem en kompleks vekselvirkning mellem os selv og vores sociale og kulturelle omgivelser. Selvværd kan påvirkes af mange faktorer, herunder tidlige oplevelser, opdragelse, social accept og evaluering, succeser og fiaskoer samt egne tanker og overbevisninger.

Mennesker med et styrket selvværd har oftest en generel følelse af at være okay som de er og øget accept af sig selv. Selvværd kan styrke vores tillid til egne evner og styrke følelsen af at være værdifuld selv når vi fejler. Derfor hjælper selvværd os til bedre at håndtere modgang og kritik på en konstruktiv måde. Med styrket selvværd er vi ofte mere tilbøjelige til at forfølge vores mål og drømme uden at blive begrænset af frygt eller usikkerhedMennesker med et styrket selvværd har oftest en generel følelse af at være okay som de er og øget accept af sig selv. Selvværd kan styrke vores tillid til egne evner og styrke følelsen af at være værdifuld selv når vi fejler. Derfor hjælper selvværd os til bedre at håndtere modgang og kritik på en konstruktiv måde. Med styrket selvværd er vi ofte mere tilbøjelige til at forfølge vores mål og drømme uden at blive begrænset af frygt eller usikkerhed.

 

Desværre kan mennesker med lavt selvværd opleve en vedvarende følelse af utilstrækkelighed og tvivl om deres værdi. Nedsat selvværd gør os ofte selvbebrejdende og gør det svært at tro på vores evner og kvaliteter. Dette kan føre til en negativ spiral, hvor lavt selvværd begrænser vores muligheder og forhindrer os i at leve som vi ønsker.

Selvværd opleves på forskellige måder afhængigt af hvem du er. Nogle mennesker kan føle et stærkt selvværd, der kommer indefra, uanset andres meninger eller ydre præstationer. De har en indre overbevisning om deres værdi, som gør dem mere modstandsdygtige over for kritik og afvisning. Andre kan have et mere skrøbeligt selvværd, der er mere afhængigt af ydre bekræftelse og anerkendelse. De kan føle sig godt tilpas, når de modtager ros og anerkendelse, men kan lide af tvivl og usikkerhed, når de konfronteres med kritik eller fejltagelser.

Det er vigtigt at bemærke, at selvværd ikke er en statisk størrelse, der er uforanderlig gennem livet. Det kan påvirkes og udvikles gennem selvrefleksion, personlig udvikling og terapeutisk arbejde. At arbejde med at styrke sit selvværd indebærer ofte at udforske og udfordre negative tanker og overbevisninger om sig selv og øve at lytte mere til egne lystfølelser, behov og værdier.

Selvværd spiller en afgørende rolle i vores generelle trivsel og livskvalitet.

Når vi har et sundt selvværd, er vi mere tilbøjelige til at tage sunde valg, opretholde gode relationer og forfølge vores mål og drømme. Det er en værdifuld ressource, der kan styrke os i mødet med livets udfordringer og er derfor oftest et vigtigt og relevant tema i mine terapiforløb.

Selvværd og selvtillid

Selvværd og selvtillid er to tæt relaterede, men adskilte begreber inden for den psykologiske litteratur. Mens selvværd refererer til den overordnede opfattelse af ens egen værdi og betydning, handler selvtillid mere specifikt om tilliden til ens egne evner og færdigheder i specifikke områder eller situationer. Man kan sige, at det er forskellen på værdsættelsen af dem vi er versus det vi kan.

Selvværd er mere generelt og omfatter en dybtliggende overbevisning om ens egen værdi som menneske. Det er en indre fornemmelse af at være værdifuld og fortjene kærlighed, respekt og lykke uanset vores præstationer eller fejl. Selvværd er mere stabil og vedrører vores overordnede følelse af selvaccept og værdighed.

Selvtillid er mere specifik og kontekstafhængig. Den handler om troen på ens evner til at lykkes i bestemte områder eller situationer. Selvtillid kan variere i forskellige områder af vores liv, såsom arbejde, sociale interaktioner eller sportspræstationer. Man kan for eksempel have høj selvtillid inden for sit fagområde, men lav selvtillid i sociale situationer.

Mens selvværd er mere dybtliggende og vedrører den grundlæggende følelse af værdi og accept som person, kan selvtillid lettere ændre sig over tid og i forskellige kontekster.

To mennesker der føler sig forbundne og autentiske

En person med højt selvværd vil ofte have en mere stabil og vedvarende selvtillid, da de generelt tror på deres evner og føler sig værdifulde uanset specifikke præstationer. På den anden side kan en person med lavt selvværd have lav selvtillid, da de tvivler på deres evner og føler sig mindre værdifulde.

At arbejde med både selvværd og selvtillid indebærer oftest at udforske og udfordre vores negative tanker og overbevisninger om os selv og øve at se andre perspektiver. Det er vigtigt at opbygge et mere solidt fundament af selvværd for at støtte og styrke vores selvtillid i forskellige områder af vores liv.

Hvordan ser lavt selvværd ud?


 

På det personlige plan kan et lavt selvværd manifestere sig som en konstant indre kritisk stemme, der underminerer vores selvtillid og tro på os selv. For eksempel kan lavt selvværd gøre os tilbøjelige til at nedvurdere vores præstationer, selv når vi opnår succes. Selvom vi modtager anerkendelse eller ros for vores arbejde, kan vi have svært ved at acceptere det og tro, at vi bare var heldige eller at andre er bedre end os. Den slags vedvarende selvundertrykkelse kan føre til manglende initiativ og begrænse vores mod til at udvikle os.


 

På det sociale plan kan lavt selvværd have en negativ indvirkning på vores evne til at opbygge sunde og givende relationer. For eksempel kan lavt selvværd gøre os mere tilbøjelige til at føle os utilstrækkelig også i sociale sammenhænge. Vi kan tvivle på, om vi er interessante eller værd at blive elsket af andre. Dette fører ofte til en tendens til at trække sig tilbage eller undgå sociale begivenheder, hvilket kan føre til følelser af isolation og ensomhed. Lavt selvværd kan også gøre det svært at etablere sunde grænser og gøre os tilbøjelige til at acceptere mistolkninger eller overtrædelser af vores personlige grænser, fordi vi måske ikke føler, vi fortjener bedre.

Ensom person med lavt selvværd

Desuden kan lavt selvværd have en negativ indvirkning på vores evne til at håndtere udfordringer og modgang. Når vi har et lavt selvværd, kan vi være tilbageholdende med at tage risici eller udfordre os selv, da vi tror, at vi ikke er i stand til at håndtere det. For eksempel kan en person med lavt selvværd undgå at tage en ny karrieremulighed, selvom de har kvalifikationerne, fordi de tvivler på deres evner og frygter at mislykkes. Dette kan resultere i en begrænset karriereudvikling og følelser af fastlåsthed og dårlig selvtillid.


For at bryde den negative cyklus af lavt selvværd er det vigtigt at arbejde på at styrke vores selvværd gennem en proces med selvrefleksion, selvomsorg og kærligere selvopfattelse. Dette kan omfatte at identificere og udfordre negative tanker og overbevisninger om os selv, øve selvomsorg og omgive os med støttende mennesker, der opmuntrer os til at se vores egen værdi.

 

I terapi støtter jeg dig i at udforske dine behov og lystfølelser, og støtter op om at kunne lade dem komme mere til udtryk. Gennem dette arbejde kan du gradvist begynde at opbygge et sundt selvværd og opleve en øget trivsel på personligt, socialt og følelsesmæssigt plan.

Den indre kritiker

Ofte er udfordringer med selvværdet kendetegnet af en stærk indre kritiker. Den indre kritiske stemme er en indre dialog eller et tankemønster, der ofte manifesterer sig som negative og nedgørende tanker om os selv. Denne stemme har en vigtig funktion, selvom dens virkning kan være destruktiv, hvis den ikke bliver håndteret på en sund måde.

Den indre kritiske stemme er ofte et produkt af vores tidligere oplevelser, opdragelse, sociale sammenligninger og samfundsmæssige påvirkninger. Den kan være et resultat af indre overbevisninger og normer, som vi internaliserer gennem vores opvækst. Funktionen af den indre kritiske stemme kan variere fra person til person, men der er oftest nogle generelle formål, den forsøger at opfylde.

En af de funktioner, den indre kritiske stemme kan have, er at forsøge at beskytte os mod potentiel fiasko eller ydmygelse. Ved at være konstant kritisk over for vores egne handlinger og præstationer forsøger den at minimere risikoen for at blive skuffede eller afvist af andre. Den kan forsøge at motivere os til at gøre det bedre og undgå fejltagelser ved at påpege vores svagheder og mangler. Selvom intentionen kan være at hjælpe os med at undgå potentielle farer, kan denne kritiske stemme ofte være overdrevet og skabe unødvendig selvbebrejdelse og negativitet.

En anden funktion af den indre kritiske stemme er at opretholde status quo og sikre, at vi passer ind i samfundets forventninger og normer. Den kan være en refleksion af de standarder og idealer, vi har internaliseret fra vores opvækst eller samfundet omkring os. Ved at påpege vores fejl og mangler forsøger den at motivere os til at overholde disse normer og undgå at skille os ud eller blive udstødt af fællesskabet. Denne stemme kan være særlig stærk, når det kommer til aspekter af vores udseende, præstationer eller sociale status.

Derfor er en del af mit terapeutiske arbejde også at stille mig mere kritisk over for sociale normer. På den måde skaber vi et rum, hvor du mere frit kan forholde dig til normerne, og tage stilling til hvor vigtige de skal være i dit liv. På den måde arbejder vi på at du kan give slip på nogle af forventningerne, og i stedet fokusere på dem der giver mening for dig.

Selvom den indre kritiske stemme kan have en beskyttende intention, kan dens konstante negativitet og selvkritik have alvorlige negative konsekvenser for vores selvværd og trivsel. Det er vigtigt at være opmærksom på denne indre dialog og lære at håndtere den på en sund måde. I terapien arbejder vi på at finde måder at udfordre dens standpunkt og gøre den mindre overbevisende for dig.

Sidder alene med sin indre kritiker

Gå imod kritikeren

En måde at udfordre den indre kritiske stemme på er ved at øve selvmedfølelse og nænsomhed over for os selv. I terapien orienterer vi os mod din lyst, dine behov og dine værdier, når vi skal finde frem til dine selvkærlig tanker. På den måde arbejder vi på at du kan stå mere ved dig selv, også når du afviger fra ydre forventninger.

Ved at udvikle en bevidsthed om de negative tanker og udfordre dem med mere nænsomme og støttende tanker kan du gradvist omforme den indre dialog.

Når vi arbejder med den indre kritiske stemme kan vi skabe rum for selvaccept og udvikle et sundere og mere realistisk forhold til os selv. Vi kan lære at være mere venlige, støttende og medfølende over for os selv, hvilket kan bidrage til at styrke vores selvværd og fremme vores trivsel på flere områder af vores liv.

Balance og ro

Selvværd og terapi

Selvværd er et af de emner, jeg oftest arbejder med i terapien. Kriser, lidelser og mistrivsel har meget ofte en forbindelse til vores selvforståelse og følelse af selvværd. Jeg gør mig umage med at skabe et trygt og tillidsfuld terapeutisk rum, hvor vi kan udforske og arbejde hen imod et stærkere selvværd.

I terapi kan jeg hjælpe dig med at identificere og bearbejde tidlige negative oplevelser, der kan have påvirket dit selvværd. Et eksempel kan være at have haft en opvækst, hvor vi ofte blev nedgjort eller kritiseret af vores forældre eller andre omsorgspersoner. Terapien kan hjælpe med at udforske disse oplevelser og hjælpe dig med at forstå, at dit nuværende negative selvbillede ikke er en refleksion af din værdi som menneske. Gennem terapeutiske samtaler kan du begynde at udvikle din selvopfattelse og genopbygge et sundere selvværd.

Jeg kan også hjælpe med at udfordre og ændre tankemønstre og overbevisninger, der opretholder negative selvtanker og lavt selvværd. For eksempel oplever mange at have en indre stemme, der ofte fortæller os, at vi ikke er gode nok og vil mislykkes i alt, hvad vi forsøger. I terapien arbejder vi på at identificere disse negative tanker - fra den indre kritiker - og udfordre dem med mere nuancerede og støttende tanker. Ved at lære at genkende og korrigere den indre kritiker, kan vi begynde at opbygge en mere positiv selvopfattelse og et stærkere selvværd.

En anden måde, hvorpå terapi kan hjælpe med at styrke selvværd, er ved at fokusere på selvkærlighed og selvomsorg. Måske har du en tendens til at sætte egne behov og ønsker til side for at imødekomme andres forventninger eller undgå konflikter. I terapi hjælper jeg dig med at identificere og udforske mønstre af selvnedgørelse og øve også at prioritere din egen trivsel og velvære. Dette kan omfatte at lære at sætte sundere grænser, udtrykke egne behov og øve selvopretholdelse og selvomsorg.

Terapien kan også hjælpe med at styrke dine kommunikationsfærdigheder og med at opbygge sundere relationer, hvilket er vigtigt for selvværdet. Mange føler at de skal kunne klare alting selv, og finde værdi og anerkendelse i sig selv. Men faktum er at vi er sociale væsener, og det er en del af vores natur at have brug for andre. Når vi mangler fornemmelse for vores eget værd, kan vi have en tendens til at acceptere dårlig behandling fra andre eller have svært ved at udtrykke vores egne ønsker og behov i relationer. Det kan gøre det svært at være autentisk og lade andre mennesker komme nær. Terapien kan hjælpe med at styrke dine kommunikationsevner og øve sunde grænser og øget selvrespekt. Dette kan hjælpe dig med at opbygge givende, tættere og mere respektfulde relationer.

Et fokus i terapien er desuden at hjælpe med at identificere og udforske individuelle styrker og ressourcer. Ofte har vi en tendens til at undervurdere værdien af vores egne egenskaber.

I terapien arbejder vi med selvforståelse og opbyggelse af en stærkere følelse af selvaccept, selvværd og identitet.

Terapi er en proces, hvor du tager dig selv og dine udfordringer alvorligt. Allerede dér har du taget vigtige skidt i retning mod selvopretholdelse og styrkelse af selvværdet. Selvværd er en vigtig del af vores trivsel og mentale sundhed, og har du brug for at arbejde med din følelse af værd, hører jeg meget gerne fra dig.

 

bottom of page